At ændre for at bevare - vigtigt!

5. juli 2020 20:31 , af Per Flemming Christensen

”At ændre for at bevare”

Kære Knarr medlemmer,

Efter seneste årsmøde og efterfølgende informationsaften 25. februar 2020 besluttede bestyrelsen på opfordring af medlemmer at nedsætte et udvalg for vurdering af principper for Knarr klubben.

Udvalget bestående af Kim Bruhn-Petersen, Torben Anker Sørensen, Peter Bøttcher, Thomas Olsen og Lars Gottfredsen har forelagt vedlagte indstilling til bestyrelsen, som er enig i at de anførte emner skal undersøges nærmere med henblik på at udarbejde ændringsforslag til det kommende Årsmøde i november 2020.

Det er bestyrelsens ønske hermed at videregive udvalgets indstilling til klubbens medlemmer, og at invitere interesserede til et medlemsmøde lørdag 8. august kl. 17.00 i Hellerup Sejlklub, hvor vi afholder årets første stævne.

Hovedbudskabet er at det skal være sjovt at sejle, men at omkostningerne holdes nede. Det skal være besætningens evner og ikke den, der investerer mest i bådoptimering, som vinder.

Der gives eksempler på uønskede optimeringer, såsom forsøg på at ændre kølprofilen eller ændre på salingshorns vinklen.

De danske Knarr ejere opfordres til at undlade sådanne forsøg, idet hensigten bl.a. er at præcisere de gældende klasseregler, således at eventuelle smuthuller kan lukkes.

Når det er sagt skal der være plads til at foreslå ikke-kostbare forbedringer omkring håndtering, og at de danske Knarr ejere skal kunne udvikle bådene efter de danske sejladsforhold, og foreslå regelændringer i Danmark uden at det nødvendigvis skal afvente den etablerede IKA procedure for håndtering af regelændringsforslag.

Vi ønsker en åben debat herom 8. august for at opnå en fornemmelse for hvilken vej de tilstedeværende ønsker at gå, for derefter at nedsætte et udvalg til at gennemgå og lave forslag til regelændringer, ligeledes et udvalg til at gennemgå og foreslå ændringer til vedtægter både for Dansk Knarrklub og IKA, som så kan forelægges Årsmødet til afstemning.

Peter Bøttcher har tilkendegivet at han er villig til at deltage i et kommende udvalgsarbejde for klasseregel opdatering, og der vil givet være flere fra det netop afsluttede udvalg, som vil være villige til at forsætte arbejdet.

Jes Thomsen har tilkendegivet at han er villig til at deltage i udvalgsarbejde omkring nødvendige vedtægtsændringer.

Der venter et ikke ubetydeligt arbejde med at få afsluttet opgaverne inden det næste Årsmøde og flere medlemmer af klubben opfordres til at tilmelde sig som frivillige til formanden.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på medlemsmødet 8. august, kan du give dine skriftlige kommentarer og holdninger til formanden.

Det er hensigten også at indlede dialog med de andre admiraler omkring disse emner, således at de også er orienterede om hvad vi arbejder med her.