Referat fra Årsmødet 19. november 2019

29. november 2019 11:22 , af Per Flemming Christensen

Beslutningsreferat af årsmøde i Dansk Knarr Klub

Dato: 19. november 2019 – kl. 19:00-23:00

Sted: Rungsted, KDY

 

 

Der var godt og vel 50 fremmødte, og af disse var der 39 både repræsenteret

 

 

 1. Henrik Andersen blev valgt som dirigent

 

 1. Gennemgang at tilstedeværende og afkrydsning på liste

 

 1. Formandens beretning ved Peter Bøttcher
 • Beretning godkendt
 • Beretningen kan læses på www.knarr.dk
 1. Beretning fra markedsføringsudvalget ved Jesper Rasmussen (se slides)
 • Oversigt over de mange aktiviteter gennemført i 2019blev gennemgået
 • Oversigt over gode ideer til nye markedsføringsaktiviteter for 2020 præsenteret og godkendt ved applaus
 • Forslag fra OD-131/Søren Kyllebæk om at kompletere lånebådsprojektet så der kunne komme 2 både på vandet samtidig, hvilket blev modtaget positivt – kræver at andre både vil stille op

 

 1. Beretning fra regeludvalget ved Ulf Røgeberg (se slides)
 • Gennemgang af proces for implementering af regelændringer blev gennemgået, herunder håndtering af nationale særregler
 • Der er ét sæt klasseregler og de findes på knarronedesign.com
 • Diskussion af proces og fortolkninger af hvilken myndighed der har det endegyldige mandat til at beslutte hvad – der mangler fælles forståelse herfor
 • Søren Kyllebæk og Jes forklarede den historiske baggrund for, hvordan proceduren for vedtagelse af regelændringer blev ændret ved klubbens beslutning i 2012 om at tilslutte sig IKA.
 • Technical Committee behandler forudgående alle forslag, ligesom man kan formulere egne.
 • Opfordring til bestyrelsen om at få opdateret dokumentet ”Selvkontrol” til en version 2020.

 

 1. Beretning fra kapsejladsudvalget ved Henrik Søderlund
 • Det meget store aktivitetsniveau gennemført i 2019 blev gennemgået (se slides)
 • De 29 danske deltagere til DM er det højeste antal længe
 • Wild card lodtrækning til IKC 2020 i Bergen
  • Svend Jakobsen OD 117 udtrukket – TILLYKKE
 • Gennemgang af de kommende måneders aktiviteter (se slides)
 • Gennemgang af Knarr stævnerne for 2020 (se slides)
 • Beretning godkendt

 

 1. Årsregnskab ved Per Flemming
 • Regnskabet er offentliggjort på knarr.dk
 • Mindre underskud, som følge at højt aktivitetsniveau, men god likviditet
 • Regnskab godkendt
 • Budget for 2020 godkendt
 • Uændret kontingent vedtaget

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Morten Reinholdt OD-113 valg som nyt bestyrelsesmedlem
 • Genvalg af Britha Dam Albrecht som suppleant
 • Takketale ved Per Flemming til Peter Bøttcher – og stående ovationer for Peters enestående og dygtige indsats for Knarr klubben

 

 1. Gennemgang af forslag til ændring af vedtægter ved Jes Thomsen
 • Udkast offentliggjort på knarr.dk
 • Der var en række spørgsmål til sammenhængen mellem vore vedtægter og IKAs vedtægter, hvor det blev fremhævet, at formålet med vedtægtsændringen er at fastholde knarr-båden som en éntype-båd.
 • Afstemning af vedtægtsændringer, som foreslået af bestyrelsen:
  • For nye vedtægter 28 stemmer
  • Imod nye vedtægter 9 stemmer
  • Forslag vedtaget
 • Forslag til regelændring 1) – ændring af vægtgrænse til maksimalt 275 kg
  • Motivation ved Kim Bruun Petersen
  • For: 11
  • Imod: Ikke optalt
  • Forslaget falder, fordi der ikke er tilstrækkelig der stemmer for
 • Forslag til regelændring 2) – placering (tyngdepunkt indenfor ræling)
  • Motivation for forslaget ved Henrik Søderlund. Regeludvalgets forslag til formulering kom til afstemning.
  • For: 27
  • Imod: Ikke optalt
  • Forslag vedtaget
 • Forslag til regelændring 3) – vedr. sejl
  • Motivation ved Torben Anker, Troels Bjerg og Jesper Rasmussen
  • Forslag frafaldet efter diskussion og enighed om at afvente de test som sker i US
 • Forslag til regelændring x) – vedr. dugvægt på sejl
  • Motivation ved Henrik Søderlund
  • Efter diskussion, blev det besluttet at forslag sættes i bero til næste år
 • Forslag til regelændring – forligsbånd
  • Motivation ved Troels Bjerg
  • For: 13
  • Imod: Ikke optalt
  • Forslaget falder, fordi der ikke er tilstrækkelig stemmer for
 • Forslag til regelændring – implementering af amerikansk særregel
  • Motivation ved Jesper Rasmussen, Troels Bjerg, Torben Anker
  • Dirigent: Format ikke velegnet til afstemning, men kan genfremsættes mere specifikt til nyt årsmøde
 • Andre forslag:
  • Motivation ved Jesper Rasmussen og Jes Thomsen om indstiftelse af pokal for særlig indsats. Jes Thomsen uddelte på vegne af donatorerne Tulle Røgeberg og Susanne Gravesen, en pokal oprindeligt fra Royal Yacht Club of Egypt i 1931. Pokalen ”Årets sejlerven” tildeles Peter Bøttcher for en enestående indsats for Knarr klubben gennem en årrække
  • De øvrige punkter taget til efterretning
 • Valg af revisor
  • Anders Olesen er villig til genvalg, og blev genvalgt ved applaus
 • Eventuelt
  • En række forskellige spørgsmål og forslag blev drøftet. Bestyrelsen tilkendegav, at man ville se nærmere på de problemer, der var blevet rejst under mødet og vende tilbage herom.
 • Afslutning
  • Den afgående formand takkede for den engagerede debat
  • Dirigenten takkede også og konstaterede at dagsordenen var gennemført
  • Generalforsamlingen slut kl. 23.