SKS aftenmatch 2022 nyt

1. maj 2022 21:40 , af Jakob Zarp
Modtaget fra Skovshoved Sejlklub

Skovshoved Sejlklub - Jørgen Mellerup og crew - glæder sig til igen i år at byde Knarr feltet velkommen til aftensejladser – torsdag aften - start kl. 18.30

Vi starter op med første sejlads torsdag den 5. maj.
Der vil blive forsøgt startet præcist med de både, som er i startområdet.
Dommerskib vil være SKS båden, ”Codan”, og der vil oftest være en hjælpespeedbåd.

Kapsejladsregler
Udgangspunktet er DS reglerne 2021-2024.

Som fravigelser kan nævnes:

Kommunikation sker over VHF – kanal 69. Det er VHF kommunikationen fra dommeren, der er gældende. Måtte der være anden (forkert) signalgivning eller andet (flag, lyd), er det fortsat VHF, der er gældende. Alle opfordres til at have (opladt/tændt) VHF radio.
Starten kan påbegyndes, selvom topmærket ikke er lagt. Topmærket kommer til at ligge i eller tæt på vindøjet J. Bundmærket vil som udgangspunkt være læ startmærke (gult flag). Der kan blive udlagt et nyt bundmærke undervejs. Nyt bundmærke søges lagt, inden første båd passerer topmærket.

Startproceduren vil være:

– 5 min inden startsignal,
– 4 min inden startsignal,
– 1 min inden startsignal og
– startsignal.

Eventuelt for tidligt startende både vil om muligt blive underrettet over VHF. Hvis det ikke er muligt for dommeren at udpege for tidligt startende både, kan dommeren vælge, at lave en omstart.
Dommeren kan også vælge, kun at udpege ”synligt tidligt startende både”. For tidligt startende både skal holde helt fri af andre både. Både som underrettes over VHF om for tidlig start, men undlader at påtage straf, noteres tillige som ikke startende næste gang man starter – også hvis det er på en efterfølgende torsdag.
Påtager man sig en straf, jfr. regel 44.1, skal man kun tage 1 ”straf-runde” (stagvending og bomning). Husk at holde helt fri af andre både.
Dommerne afgør egenrådigt – og uden appel-mulighed – alle spørgsmål, protester mm.

Banen
Startlinjen mellem flag på dommerskib og udlagt (ofte) gult flag. Dommerskibet skal holdes om styrbord.
Mærkerne om bagbord.
Banen vil som udgangspunkt være: start – topmærke om bagbord, evt. udlæggermærke (ofte mindre mærke – bundmærket vil ofte være læ startmærke (gult flag) om bagbord, topmærke om bagbord og læns i mål over startlinjen.
Der kan ske ændringer/afkortning undervejs, hvilket vil blive meddelt (alene) via VHF.
Der vil ikke være signalgivning ved måltagning.
Skovshoved Sejlklub vil gerne - i samarbejde med Knarr-klubben - afprøve forskellige bane-typer hen over sæsonen.

Hjælp til dommerne
Knarr-klubben udpeger besætninger som dommer/hjælpedommer/hjælpere. Du med besætning møder op - senest 1 time før start - ved ”Codan-båden”.
Andre opfordres også til at melde sig som hjælper, dommer ovs. Det vil være en fordel at have Speedbådskørekort.

Dommertjans

Tilmelding – betaling
Er man i startområdet ved 5 min. signalet, betragtes man som deltager i sejladsen.
Bådejere/skippere, som er medlem af Skovshoved Sejlklub, deltager gratis i sejladserne. Det er således ikke nok, at et besætningsmedlem er medlem af SKS.
Ikke SKS medlemmer betaler 150,- kr. pr gang (aften). Betaling sker, inden du starter på sejladsen.
Betaling sker på MobilePay nr. 208810 Anfør sejladsdato og sejlnummer.
Måtte du glemme at betale, bliver du noteret som ikke startet. Har du glemt at betale for 2021 sejladserne, vil du blive noteret som ikke startet, indtil betalingen har fundet sted.

Sociale arrangementer efter sejladserne
Efter sejladserne vil der normalt være mole-øl, pølser eller lign. For deltagelse i det sociale arrangement betales 120,- kr. pr båd pr gang. Mobile Pay nr. 208810 og anfør venligst bådnummer.
Vi vil forsøge at opgradere grill-anretningen, hvorfor det må forventes, at betalingen kan blive forøget. Mere herom senere.

Øvrige forhold
Måtte der være andre både som skal sejle aftenmatch startes disse både 5 min. før Knarren, altså første start kl. 18.25. Der vil blive orienteret herom over VHF. Starttidspunkter og startrækkefølgen kan blive justeret hen over sæsonen. Skovshoved Sejlklub opfordrer Knarr ejerne til at være imødekommende, hvis der måtte være ikke Knarr sejlere, som måtte ønske at forsøge sig som Knarr-gast. Fra Sejlerskolen har man oplyst, at det det er muligt at prøve ”changen” som knarr-gast, ved at være på Knarr-broen torsdag fra ca. kl. 17.30.

Vi ser frem til en fin sæson.

Skovshoved Sejlklub 2022