Storskøde arrangementer

20. maj 2020 17:21 , af Per Flemming Christensen

Kære Knarrsejler,

Som konsekvens af debatten omkring regelhåndtering på det seneste årsmøde 19. november 2019 og det efterfølgende Informationsmøde 25. februar 2020 besluttede bestyrelsen på opfordring af flere medlemmer at nedsætte et udvalg for vurdering af principper for Dansk Knarr klub. Udvalget består af: Kim Bruhn-Petersen, Torben Anker Sørensen, Lars Gottfredsen, Thomas Olsen og Peter Bøttcher.

Et særligt påtrængende emne dengang og stadig er de forskellige storskøde arrangementer, der over mange år er etableret på bådene i Danmark, dels for at lette håndteringen, dels af sikkerhedsmæssige grunde. Flere af disse arrangementer lever ikke op til gældende klasseregler.

Udvalget har fremsendt vedlagte forslag til midlertidige regler i 2020, som efterfølgende er godkendt af bestyrelsen, og dermed er i kraft fra nu indtil årsmøde 2020. 

Det er vigtigt at pointere at de eksisterende klasseregler består indtil andet måtte blive besluttet på årsmødet, og at de midlertidige regler er en særregel, der udløber ved Årsmøde 2020, samt at forskellige forsøg i 2020 sæsonen ikke skaber præcedens.

Det er ønsket at anvende indeværende anderledes sæson til at afprøve storskøde arrangementer indenfor disse foreslåede midlertidige regler.  Ved sæsonens afslutning er det tanken at bestyrelsen med assistance af regeludvalget tager fokus på de erfaringer, der kan høstes af forsøgene på de enkelte både. Dette kan så afstedkomme forslag til egentlige regelændringer til årsmødeafstemning.

Formuleringen er tænkt som en midlertidig opblødning af de gældende klasseregler – udelukkende med det formål at man i 2020 kan få lov til at gøre forsøg med alternative storskødeløsninger, dog inden for et område på 280x480x110 mm LWH.  Hvis man overholder dette skal man kunne sejle lovligt i 2020 uden at ramme ind i protester.

Udvalget arbejder videre - også med hvorvidt vi i Danmark fremover ønsker en større grad af national selvbestemmelse. 

Med ønsket om en god 2020 sæson på trods af Corona.

Bestyrelsen