Vedtægter for Dansk Knarr Klub

 

1 Klubbens navn og adresse.

1.1 Klubbens navn er Dansk Knarr Klub.

1.2 Klubben fører tillige binavnene Knarr Klubben, Knarrklubben, Knarrklassen, Knarr Admiralitetet, og Danish Knarr Association.

1.3 Klubbens adresse er hos den til enhver tid siddende formand.

1.4 Klubbens cvr-nummer er 33559208.

 

2 Klubbens formål.

2.1 Klubben skal - som specialklub under Dansk Sejlunion (DS) - virke som klasseorganisation for knarrsejlerne i Danmark og som sådan arbejde for

  • at optage ejere af Knarrer og andre interesserede som medlemmer, samt at varetage medlemmernes interesser vedrørende klassen,
  • at føre medlemsregister og registrering af bådejere,
  • at sikre at Knarrer forbliver ensartede i henhold til klassereglerne,
  • at opretholde medlemskab af International Knarr Association (IKA) og agere iht. vedtægterne for IKA,
  • at repræsentere danske knarrsejlere overfor Dansk Sejlunion,
  • at tage initiativ til afholdelse af kapsejladser for knarrsejlere, herunder Danmarksmesterskab (DM) og andre medlemsarrangementer,
  • at arrangere International Knarr Championship (IKC) iht. Deed of Trust, når det er dansk ansvar samt
  • at fastsætte bestemmelser for de danske knarrsejladser og for udvælgelse af deltagere til IKC.

 

3 Medlemmer og deres forpligtelser.

3.1 Medlemmer.

3.1.1 Som medlemmer optages enhver Knarr sejler eller enhver Knarr interesseret.

3.1.2 Ind - og udmeldelse skal ske skriftligt. Adresseforandringer skal meddeles til bestyrelsen.

3.2 Forpligtelser:

3.2.1 Klassebevis.

Som medlem, ejer og/eller rorsmand er man forpligtet til at sørge for, at Knarren har gyldigt klassebevis, samt at fartøjet til enhver tid overholder klassens regler i et og alt.

Et medlem, ejer og/eller rorsmand skal medvirke ved målekontrol udført af Dansk Sejlunion, en kapsejladskomité, klassemåleren og Klasseregeludvalget.

Klassebeviser administreres af Dansk Sejlunion.

3.2.2. Ved deltagelse i DM, IKC og IKC-udtagelsessejladser, skal rorsmanden være medlem af Dansk Knarr Klub. Ved DM skal hele besætningen være medlem af en anerkendt sejlklub, jfr. DS’ statutter. Rorsmanden har ansvaret herfor.

3.2.3 Ved salg af båd skal navn og adresse på den nye ejer meddeles til bestyrelsen.

 

4 Kontingent og regnskab.

4.1 Kontingent.

4.1.1 Kontingent for det følgende år fastsættes på Årsmødet.

4.1.2 Medlemmer, der udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion.

4.2 Regnskabsåret.

4.2.1 Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

4.2.2 Bestyrelsen skal inden 15. oktober afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår med status pr. 30. september til revisor,

4.2.3 Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisor forelægges på Årsmødet til godkendelse.

4.2.4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne på klubbens hjemmeside www.knarr.dk senest otte dage før Årsmødets afholdelse.

4.2.5 Revisor har til enhver tid adgang til at efterse bogføring og beholdning.

 

5 Årsmøder.

5.1 Årsmødet.

5.1.1 Årsmødet afholdes årligt i november og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside www.knarr.dk og ved elektronisk meddelelse eller brev til medlemmerne med oplysning om dagsorden. Årsmødet kan efter bestyrelsens beslutning om nødvendigt afholdes digitalt

5.1.2 Dagsorden for Årsmødet skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning herunder beretning fra Klasseregeludvalget og evt. beretninger fra andre udvalg.

3. Indkomme forslag til:

3.1 Vedtægter

3.1 Klasseregler.

3.2 Andet

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af en revisor.

10. Eventuelt.

5.1.3 Forslag, incl. til ændring af vedtægter og klasseregler, kan fremsættes af alle medlemmer.

5.1.4 Forslag, der ønskes behandlet på et Årsmøde, skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 8. oktober.

5.1.5 Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan medbringes skriftlig fuldmagt fra ét andet medlem. Hvis et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.

5.1.6 Beslutninger på Årsmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klasseregler iht. pkt. 8.

5.2 Ekstraordinært Årsmøde.

5.2.1 Ekstraordinært Årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt indgiver anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på det ekstraordinære Årsmøde.

5.2.2 I tilfælde som nævnt i 5.2.1 skal det ekstraordinære Årsmøde afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen.

5.2.3 Indkaldelse skal foretages som beskrevet i pkt. 5.1.1 og skal indeholde dagsorden med oplysninger om de(t) emne(r), der ønskes behandlet på det ekstraordinære Årsmøde.

 

6 Bestyrelsen.

6.1 Dansk Knarr Klub ledes af en på Årsmødet valgt bestyrelse bestående af 5 til 7 medlemmer, som skal være medlem af klubben. Desuden vælges der på Årsmødet 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter, som ligeledes skal være medlemmer af klubben.

Umiddelbart efter Årsmødet afholder bestyrelsen møde med følgende dagsorden:

1. Valg af Formand.

2. Valg af Kasserer.

3. Valg af Sekretær.

4. Fastlæggelse af dato for næste møde.

5. Eventuelt.

6.2 Klubbens bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, så der hvert år afgår mindst to medlemmer. Bestyrelsessuppleanterne vælges for et år ad gangen. Ved vakance indtræder første-suppleanten i bestyrelsen frem til førstkommende Årsmøde; ved yderligere vakance indtræder anden-suppleanten, hvis en sådan er valgt, på tilsvarende måde.

Genvalg kan finde sted.

6.3 Bestyrelsen udpeger en klassemåler og nedsætter et Klasseregeludvalg bestående af mindst 3 medlemmer. Den kan nedsætte andre udvalg efter behov. Udvalgene ledes af et medlem af bestyrelsen.

6.4 Klubben tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

6.5 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger samt referater af Årsmøder.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dets medlemmer er til stede.

6.7 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.8. Formanden alene eller tre medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøder.

6.9 Bestyrelsen fastsætter bl.a. regler for deltagelse i DM og IKC.

 

7 Klasseregler.

7.1 Klassereglernes overholdelse skal sikres af den af klubbens bestyrelse udpegede klassemåler. Dette skal ske ved løbende kontrol af både med klassecertifikat samt ved større ændringer/ ombygninger af eksisterende både. Nyfremstillede både skal godkendes af klassemåleren inden udstedelse af klassecertifikat.

 

8 Ændringer af vedtægter og klasseregler.

8.1 Ændringer af klasseregler sker jfr. vedtægterne for IKA. Forslag fremsat af udenlandske IKA-medlemmer og IKA’s Technical Committee publiceres for klubbens medlemmer straks efter fremsættelsen.

8.2 Forslag til ændringer af vedtægter og klasseregler, incl. til nationale særregler, kan fremsættes af ethvert medlem til ethvert Årsmøde, ordinært som ekstraordinært.

8.3 Stemmeret om forslag til ændring af klasseregler kan kun udøves med én stemme pr. Knarr. Stemmeret om forslag til ændring af vedtægter kan udøves af alle medlemmer.

8.4 Ændringer kan kun vedtages når mindst 1/3 af de stemmeberettigede jfr. ovenfor er repræsenteret, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

8.5 Opnås et sådant flertal på et Årsmøde, som ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel jf. pkt. 5.1.1, indkalde til et ekstraordinært Årsmøde alene med dette forslag på dagsordenen.

Hvis også 2/3 af de på dette Årsmøde afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

8.6 Efter Årsmødets vedtagelse af forslag til klasseregelændringer, skal disse straks tilsendes IKA.

 

9 Eksklusion og genoptagelse.

9.1 Eksklusion.

9.1.1 Ved grov eller gentagen overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

9.1.2 Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal vedkommende medlem have lejlighed til at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen.

9.1.3 Et af bestyrelsen ekskluderet medlem kan appellere beslutningen om eksklusion til endelig afgørelse på det førstkommende ordinære Årsmøde.

9.2 Genoptagelse.

9.2.1 Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom hele bestyrelsen er enige herom.

 

10 Opløsning.

10.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på et særligt indkaldt ekstraordinært Årsmøde med dette ene punkt på dagsordenen.

10.2 Til dette mødes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er repræsenteret. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på et Årsmøde, som ikke er beslutningsdygtigt, kan bestyrelsen indkalde til et nyt ekstraordinært Årsmøde med samme dagsorden. Hvis også 3/4 af de på dette Årsmøde afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

10.3 I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue tilfalde Danmarks Museum for Lystsejlads eller en anden af bestyrelsen udpeget forening eller fond relateret til lystsejlads i Danmark. Dette skal ligeledes gælde immaterielle rettigheder, som måtte tilhøre klubben.

 

Vedtaget på ordinært Årsmøde den 23. november 2021.

Vedtægter 2021 (PDF)